fbpx

På motorvei mot miljøkrise

07.02.2015 av Natur og Ungdom

Politikerne velger bil framfor kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Kollektivselskapet Ruter har synliggjort at det mangler 30 milliarder kroner til kollektivtransporten i Oslo og Akershus i neste tiårsperiode, for at målet om nullvekst i personbiltrafikken skal kunne innfris. Samtidig ønsker politikerne å bruke 40 milliarder kroner på å bygge ny motorvei mellom Asker og Oslo.

Klimaforliket sier at vekst i persontransporten i storbyområdene skal løses gjennom kollektivtrafikk, sykkel og gange. Alternativet er økte klimagassutslipp og økt lokal forurensning. Dette vil kreve en omprioritering av ressurser, og bygging av nye monstermotorveier passer dårlig inn i dette bildet. Det er i tillegg dyrt og lite lønnsomt.

Ruter viser at det trengs store investeringer i blant annet ny sentrumstunnel for T-banen og Fornebubanen (til sammen om lag 20 milliarder kroner) og til mange andre mindre tiltak. Vi mener også at det bør satses mye mer på utbygging av et sammenhengende sykkelveinett inn mot og i hovedstaden, noe som vil kreve noen milliarder.

For at målet om nullvekst i personbiltrafikken skal kunne innfris, blir det helt feil å bruke 40 milliarder kroner på en stor motorvei med flere kjørefelt og plass til enda flere biler. Pengene må omprioriteres og brukes på miljøriktige løsninger for framtida.

Relevante nyheter