fbpx
Syvert Kråkenes, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom og Tuva Mjelde Refsum, leder i Øvre Romerrike Natur og Ungdom, på høring i transportkomiteen på Stortinget. Foto: Skjermdump fra Stortingets nett-TV
Syvert Kråkenes, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom og Tuva Mjelde Refsum, leder i Øvre Romerrike Natur og Ungdom, på høring i transportkomiteen på Stortinget. Foto: Skjermdump fra Stortingets nett-TV

Stortinget må si nei til en tredje rullebane på Gardermoen

09.05.2017 av Natur og Ungdom

Øvre Romerrike Natur og Ungdom var i dag på Stortinget for å gi politikerne innspill til meldinga om Avinor og spørsmålet om ny rullebane på Gardermoen. Her kan du lese våre innspill.

Natur og Ungdoms innspill til Meld. St. 30 (2016-2027) Verksemda til Avinor AS

Flytrafikken er en stor driver bak de farlige klimaendringene som allerede rammer mennesker over hele verden. Natur og Ungdoms viktigste innspill til meldinga er Stortinget sier nei til at Avinor skal fortsette planlegging av en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Klimaendringer er farlige, urettferdige og allerede i gang

Klimaendringene er allerede i gang. Ifølge NASA[i] var 2015 det varmeste året siden målingene begynte i 1880. Siden 2001 har det blitt satt femten slike varmerekorder

Konsekvensene av klimaendringene er store allerede i dag. Stadig flere drives på flukt på grunn av klimarelaterte katastrofer. Ekstremvær som flommer, stormer og tyfoner drev mer enn 21 millioner mennesker fra hjemmene sine i 2014.[ii]

Klimaet tåler ikke økt vekst i flytrafikken

Utslipp fra flyreiser mellom Norge og utlandet har økt med over 100 % fra 2002 til 2015 ifølge SSB. Flyreiser står ifølge Cicero – senter for klimaforskning, for halvparten av klimaeffekten fra nordmenns reiser.

Avinor ønsker å bygge en tredje rullebane på Gardermoen. Dette vil føre til økt flytrafikk, som igjen vil føre til økte klimagassutslipp. Gjennom Parisavtalen har verdens land blitt enige om å begrense klimaendringene til en og en halv grad. Med dagens klimagassutslipp har vi kun fem år til dette målet brytes. Å utsette klimahandling er en enorm ansvarsfraskrivelse som vil ramme fremtidige generasjoner hardt. Utbygging av tredje rullebane på Oslo Lufthavn må derfor ikke settes i gang.

Nordmenn flyr mye i dag

5,1 millioner nordmenn flyr idag like mye som 50 millioner Europeere[iii]. Vår flyreiser tilsvarer utslipp på 7,05 milllioner tonn CO2[iv]. Dette er mer enn utslippene til Rwanda[v] og nesten like mye som Kypros[vi]. Strekningene Oslo-Trondheim (nr. 4), Oslo-Bergen (nr. 7) og Oslo-Stavanger (nr. 11) er alle blant de mest trafikkerte flystrekningene i Europa.[vii]

Det høye trafikknivået stimuleres ytterligere av blant annet

  • Ingen CO2-avgift på flytrafikk til og fra Norge
  • Flytrafikk ut av EU/EØS-området er ikke en del av EUs kvotesystem
  • Fritak for merverdiavgift på flyreiser til og fra utlandet
  • Taxfree-ordningen på flytrafikk til og fra utlandet

Vi mener det er svært problematisk at det ikke er flere tiltak for å begrense flytrafikken, men at flere virkemidler i dag brukes for å øke den mest forurensende måten å reise på.

Delstaten Berlin sa nei til utbygging av en tredje rullebane da dette spørsmålet dukket opp. Domstolen i Østerrike fastslo at en tredje rullebane i Wien ikke kunne realiseres, ettersom det var i strid med landets klimamål. Ved London Heathrow, Europas mest trafikkerte flyplass, er det først nå det skal bygges en tredje rullebane.

En tredje rullebane vil legge beslag på matjord og skape støyplager

En utbygging av tredje rullebane på Gardermoen kan medføre en nedbygging av 3 500 dekar matjord[viii]. Utbyggingspresset på Romerrike vil også øke som følge av en tredje rullebane. Støy fra fly som letter og lander på Gardermoen medfører betydelige plager for de som bor i støysonen. Hele 4% av støyplagene i Norge kommer fra luftfart.[ix]

Avinors oppdrag må endres

Avinor er et statlig selskap og vi krever at norske politikere tar ansvar. Flytrafikk er den mest transportmåten med størst klimaeffekt, men Avinor får idag operere helt på sidelinja fra de klimakravene som stilles andre transportmåter. I andre transportsektorer er det ikke et mål med mer trafikkvekst, og for eksempel i vegtrafikken premierer staten byområder som oppnår reduksjon av biltrafikken. Avinor har derimot et mål om at antall langruter til og fra Norge skal økes, og har en bonusordning som premierer selskap med trafikkvekst.

Avinor trenger i dag ikke gjennomføre konseptvalgutredninger som drøfter samfunnets behov og alternative konsepter, slik Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet må gjøre for veg og jernbaneprosjekter.

Natur og Ungdom krever

  • At Stortinget slår fast at Avinor ikke kan fortsette planlegging av en tredje rullebane på Gardermoen
  • at Avinors samfunnsoppdrag endres, slik at selskapet ikke har mandat til å arbeide for trafikkvekst.
  • Luftfartsinfrastruktur må ilegges samme krav til konseptvalgutredninger med alternativvurderinger og ekstern kvalitetssikring som for veg og bane.

Kilder:

[i] NASA “NOAA Analyses Reveal Record-Shattering Global Warm Temperatures in 2015”, pressemelding, 1/2016

[ii] Internal Displacement Monitoring Centre: “People displaced by disasters”, Rapport, 9/2014

[iii] Fremtiden i våre hender: “Norge på flytoppen”, Arbeidsnotat, 7/2015

[iv] Fremtiden i våre hender: “Flytrafikk utgjør 12,5% av våre utslipp”, Arbeidsnotat, 6/2015

[v] Verdensbanken: “World bank open data”, Database, 2012 (6,69 Mt CO2)

[vi] Verdensbanken: “World bank open data”, Database, 2012 (7,43 Mt CO2)

[vii] Fremtiden i våre hender: “Norge på flytoppen”, Arbeidsnotat, 7/2015

[viii] Norges Bondelag: “Bruk jorda til matproduksjon”, Bakgrunnsnotat, 12/2012

[ix] Statistisk sentralbyrå: “Vi er mer plaget av støy”, Artikkel, 05/2009