fbpx

Sykkel og gange

01.01.2014 av Natur og Ungdom

Sykkel og gange bør være den vanligste transportmåten mellom hjem, skole og jobb, og det er flere tiltak som kan iverksettes for å legge til rette for dette.

Sykkel og gange bør være den vanligste transportmåten mellom hjem, skole og jobb, og det er flere tiltak som kan iverksettes for å legge til rette for dette.

De neste tiårene vil vi stå overfor en enorm befolkningsvekst i Norge, særlig i de største byene. Dette vil føre til et økt transportbehov. I 2012 vedtok alle stortingspartiene med unntak av Frp Klimaforliket som legger føringer for norsk klimapolitikk. Der står det at man i storbyene skal ta veksten i persontransporten med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette er et bra mål! Men for å kunne nå dette ambisiøse målet kreves det en storstilt satsing på alle de tre transportmåtene. Det er ingen tvil om at en utbedring av kollektivtilbudet må til for at flere skal benytte seg av tilbudet, samtidig som man må innføre restriktive tiltak på biltrafikken. Men for å nå målet i Klimaforliket må man også legge til rette for mer sykkel og gange.

I store byer bor ofte folk på et annet sted enn de jobber. I dag står bilen for 61 % av alle reiser til og fra jobb, mens sykkel kun står for 6 %. Hvis sykkelandelen skal bli høyere, er det viktig med et godt hovedsykkelveinett. Det vil si uavbrutte sykkelveier hvor man kan opprettholde høy fart, uten å bli forstyrret av annen trafikk. Bare på den måten kan sykkel bli et fullverdig transportalternativ til bil og kollektivtrafikk. I Oslo gjennomføres daglig omtrent 75.000 sykkelturer, hvorav 18.000 av disse skjer i løpet av morgen- og ettermiddagsrushet. Dette tilsvarer 16.000 biler, 440 busser eller 90 trikker.

I dag er gjøres 4% av alle reiser på sykkel. Det er et mål at denne andelen skal dobles til 8 % innen 2023. Klarer vi å nå dette målet, vil det føre til reduserte klimagassutslipp, bedre folkehelse og mindre lokalforurensing. Når over halvparten av alle reiser på under èn kilometer skjer med bil, sier det noe om hvor stort potensialet for sykkel er i Norge.

Mer sykling og gange vil også gi en stor helsegevinst. I Norge i dag er det blitt et folkehelseproblem at folk er for inaktive. Sykling er en flott måte å få befolkningen i bevegelse på. En person som sykler til jobb har mindre sjanse for å få livsstilsrelaterte sykdommer enn en som kjører til jobben.

Sykling er også svært gunstig samfunnsøkonomisk. Transportøkonomisk institutt har beregnet at dersom 100 000 flere mennesker syklet til og fra jobben, ville samfunnet spart hele 3 milliarder kroner årlig. Grunnen til dette er blant annet at sykling gir en helsegevinst som blant annet vil føre til lavere sykefravær. En storstilt sykkelsatsning er dermed mer lønnsom enn andre typer samferdselsprosjekter, da nytten av et sammenhengende sykkelnett er fire til fem ganger større enn kostnadene.

Norge kan lære mye av våre skandinaviske naboer Sverige og Danmark. I Danmark ligger sykkelandelen på 20 %, og 25 % i hovedstaden København. I Sverige er det samme tallet 12 %. Selv om Norge er et land med flere bakker og mer vær, er det ingen grunn til at Norge skal være så mye dårligere enn våre naboland. Norge trenger en sykkelsatsing nå!

Kilder:
Reisevaneundersøkelsen fra 2012  – Transportøkonomisk Institutt

Syklistenes landsforening

Les mer om København som sykkelby her.