fbpx

Røyst for ein rein fjord!

I forbindelse med lokalvalet, har vi laga ein oversikt over kva dei ulike partia ved Førdefjorden og Repparfjord meinar om gruvedumping.
Vil du engasjere deg for reine fjordar? Me treng folk over heile landet som kan bidra med stort og smått. Vil du bidra? Kontakt gruve@nu.no.

Førdefjorden

Regjeringa har gjeve selskapet Nordic Mining løyve til å dumpe 250 millionar tonn gruveslam i Førdefjorden på Vestlandet. 

Det er ikkje for seint å avvise prosjektet. Årets kommune- og fylkestingsval kan difor bli eit skjebneval for Førdefjorden. Røyst for rein natur og evigvarande ressursar. Røyst for Førdefjorden!

Sunnfjord kommune

Raudt: Raudt kan ikkje gå med på å ofre Førdefjorden i samband med utnytting av bergressursar. Gruvedrift må kvile på miljøforsvarleg utvinning. Raudt seier nei til dagbrot, og vi kan ikkje godta lagring av giftig avfall i fjorden. Skal det gjennomførast gruvedrift, så må det leggast opp til ei drift som nyttar størst mogleg del av utteken steinmasse.Program-Indre Sunnfjord Raudt  

Sosialistisk Venstreparti: Mineralutvinning i Vevring med gruvedrift frå dag 1 der det ikkje vert dumpa noko masse i Førdefjorden. Restmassar vert nytta så mykje som råd eller lagt attende i gruva. Kommunen og lokalsamfunnet må sikrast varige verdiar av ei gruvedrift. Program-Sunnfjord SV

Arbeidarparti: Mineralnæringa skal vere berekraftig. Difor vil Sunnfjord Arbeidarparti arbeide for full utnytting av restmassane frå utvinninga i Engebø. Program-Sunnfjord Ap

Senterpartiet: Sunnfjord kommune er rik på mineral. Mest aktuelt no er rutil- og granatførekomstar på Engebø. SP ynskjer forskings- og utviklingstiltak i samarbeid med privat næringsliv, for å gjere nytte av ressursane i Engebøfjellet. Målet er at mest mogleg næringsutvikling kring førekomsten skal skapast lokalt, samt å nytte fjellet slik at behovet for land- og fjorddeponi vert redusert til eit absolutt minimum. Program-Sunnfjord Sp

Miljøpartiet De Grønne: Vi sier nei til fjorddeponi! Ein rein fjord gir fisk i tusenvis av år. Vi vil ikkje godta gruvedrift som dumper avfallet i fjorden. Gruvedrifta kan vente på miljøvenlege løysingar. Program-Sunnfjord MDG

Kristelig Folkeparti: Program-Sunnfjord KrF Har ikkje tatt stilling til det i sitt partiprogram.

Venstre: Halde fram med å jobbe mot deponi av gruveavfall i Førdefjorden. Kommunen skal følge ei eventuell mineralutvinning nøye, nytte handlingsrommet sitt til å stille strenge miljøkrav og drive aktivt påverknadsarbeid inn mot ansvarlege statlege organ og næringsaktørar for å ta vare på regionen sine miljøinteresser. Program-Sunnfjord Venstre 

Høgre: Mineralutvinninga i Engebøfjellet gjev størst mogleg lokal og regional verdiskaping. Det vert stimulert til næringsutvikling for mest mogleg bruk av restmassane frå mineralutvinninga på Engebø. Program-Sunnfjord Høgre Står ikkje noe om gruvedumping, men har sagt at dei ikkje er mot gruvedumping.

Fremskrittspartiet: Program_Sunnfjord Frp Har ikkje noe om det i sitt partiprogram, men har eit tidlegare vedtak om at dei er for sjødeponi i Førdefjorden. 

Vestland Fylkeskommune

Raudt: Bergindustrien gir oss nødvendige mineral.Den må regulerast med strenge miljøkrav – kravom tilnærma full utnytting av utteken masse og mot sjø­deponi. At dumping av gruveavfall i sjø blir stoppa. Program_Hordaland Raudt, Program_SognogFjordane Raudt

Sosialistisk Venstreparti: Vestland SV går imot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og krev at utsleppsløyvet vert vurdert på nytt, samt at driftsløyve ikkje vert gjeve. Vestland SV vil går mot dagbrot, og vil ha gruvedrift fra dag ein. Mineralar er ein eingongsressurs som ved uttak må nyttast fullt ut for å unngå både ressurssløsing med mineralar og miljøskade ved stor avfallsmengde. Restmassen må minimerast gjennom bruk og ved tilbakefylling i gruva. Førdefjorden er nasjonal laksefjord og ein rik gytefjord med intakte økosystem. Vestland SV vil ivareta eksisterande varierte og næringsliv i Sunnfjordregionen, i balanse med naturgrunnlaget og sørge for at også komande generasjonar kan hauste av ein rein og rik Førdefjord. Program_Vestland SV

Arbeidarparti: Utgreie kva moglegheiter som finst for å utnytte massar frå gruvedrift til samfunnsnyttige formål. Ha tilnærma full utnytting av ressursane i alle gruveprosjekt i regionen. Slik at man unngår deponering av avgangsmassar i fjord og sjø. Ikkje innvilge framtidige søknader om å deponere gruveavfall i sjø. Program_Vestland Ap

Senterpartiet: Senterpartiet meiner det er stort potensiale for å utvikle framtidsretta arbeidsplassar med basis i dette. Fylket sine naturgjevne ressursar innan landbruk, energiproduksjon, fiskeri, akvakultur, mineralnæring og petroleumsverksemd må kome alle til gode. Program-Vestland Sp

Miljøpartiet De Grønne: Går imot dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Program_Vestland MDG

Kristelig Folkeparti: Program_Vestland KrF Skriv ingenting om gruve, mineral eller sjødeponi i sitt partiprogram. Dei er delt lokalt. Vestland har ikkje tatt standpunkt. Sogn og Fjordane har ikkje noe klart vedtak.  

Venstre: Seier nei til dumping av miljøskadeleg gruveavfall i fjordane. Program_Vestland Venstre

Høgre: Aktivt leggje til rette for å realisere ny verdiskaping innan mineralnæringane. Program_Vestland Høgre Står ikkje noe om gruvedumping.

Fremskrittspartiet: Program_Vestland Frp Har ikkje noe om det i sitt partiprogram.

Repparfjord

Regjeringa har gitt gruveselskapet Nussir ASA tillatelse til å ta samisk beiteland til kobberutvinning, og dumpe 30 millioner tonn gruveavfall i Repparfjorden, en nasjonal laksefjord. 

Gi din stemme til partiene som jobber for å ta vare på naturen, og respekterer samiske rettigheter. Stem for å stoppe Nussirgruva og redde Repparfjorden!

Hammerfest kommune

Rødt: Vil finne bærekraftige alternativer til sjødeponi i Repparfjord. Program_Rødt Hammerfest

Sosialistisk Venstreparti: Vil arbeide for at utslipp av avgangsmassen fra NUSSIR til Repparfjorden stoppes og at en arbeider for en annen løsning for gruveavfallet. Program_Hammerfest Sv

Arbeiderparti: Program_Hammerfest Ap Står ikke noe om gruvedumping i sitt program, men ordførerkandidaten til Hammerfest Ap sier følgende: “Beslutning om gruvedrift har vært gjennom en 10 år lang demokratisk prosess. Som en ny sammenslått kommune, går vi inn i det nye med respekt for hverandre sine vedtak fattet i Kvalsund og Hammerfest.  Mitt fokus er å sørge for at de strenge konsesjonsvilkårene overholdes, og at det nedsettes en ressursgruppe lokalt bestående av ulike interessenter. Viktig at utviklingen og miljøet i fjorden overvåkes til enhver tid, og at tiltak iverksettes umiddelbart dersom tillatte verdier overstiges.” 

Senterpartiet:  Hammerfest Sp går inn for at den sammenslåtte kommunen skal etablere et konstruktivt og tett samarbeid med gruveselskapet Nussir for å legge til rette for verdiskaping og ringvirkninger i bred skala i Kvalsund og resten av den nye kommunen. Samtidig skal alle konsesjonsvilkår og miljøkrav oppfylles og drifta skal kontinuerlig evalueres/overvåkes av et kontrollorgan. Program_Hammerfest Sp

Miljøpartiet De Grønne: Fortsette å være aktiv motstander av gruvedrift med deponi i Repparfjord og jobbe mot dette på alle mulige arenaer. Program_Hammerfest MDG

Kristelig Folkeparti: 1. kandidat til Hammerfest KrF sier følgende: “Denne beslutningen er avgjort for flere år siden og kan ikke endres på Denne beslutningen er avgjort for flere år siden og kan ikke endres på uansett utfall av lokalvalget.  Saken er vedtatt av kommunen og sendt til og avgjort av øverste beslutningsnivå i Norge. […] Sjødeponi er den beste løsningen, nyeste forskning fra SINTEF beviser dette nok en gang.”

Venstre: Hammerfest Venstre er sterkt kritisk til beslutningen om å gi utslippstillatelse for avgangsmasser fra Nussirs planlagte kobbergruve i Repparfjorden. Program_Hammerfest Venstre

Høyre: Utvikling av Nussir vil i den nærmeste fremtiden bli en viktig ny ressurs for kommunen. Den vil skape nye arbeidsplasser i en del av kommunen som i dag har få arbeidsplasser utenom de offentlige. Dette vil skape god grobunn for nye småbedrifter og næringsklunger. Dette vil Høyre i kommunen være med å støtte opp under. Vi ønsker også å bidra til næringer som i fremtiden kan dra nytte av Nussirs avgangsmasser kan etablere seg, slik at minst mulig av massene deponeres i Repparfjorden. Program_Hammerfest Høyre1. kandidat for Hammerfest Høyre sier følgende: “Vi bør tillate sjødeponi i Repparfjorden, når det er strenge krav til en sikker miljøovervåking”

Fremskrittspartiet: 1. kandidat Hammerfest Frp sier følgende: “Vi bør tillate sjødeponi i Repparfjorden, når det er strenge krav til en sikker miljøovervåking. Kobber er en viktig ressurs for verden og fagmiljøene sier at dette er den beste løsningen.”