Sommerleir på Ramberg i Lofoten, sommeren 2017. Foto: Maria Olerud/Natur og Ungdom
Sommerleir på Ramberg i Lofoten, sommeren 2017. Foto: Maria Olerud/Natur og Ungdom

Sommerleirer 2020

Koroapandemien har vist store utfordringer for organisasjoner og miljøvernere. Etter avlysing av vårsamling - klimaX, streik på nett istedenfor i gatene, og en digital verveuke, ser vi på sommerleir som et særdeles viktig arrangement. Derfor er det ekstra viktig at miljøengasjerte medlemmer kan møtes for å bygge på miljøengasjementet. Landsstyret har, med denne bakgrunnen vedtatt at vi i år skal arrangere regionale og trygge sommerleire i år. 

Denne sommerleiren blir ikke som tidligere år, men vi ønsker likevel å få til en leir hvor lokallag kan bli inspirert til jobbe videre med miljøpolitikk i Natur og Ungdom. For å hindre smittespredning ved reise, og at for mange samler seg på et sted blir det flere små regionale sommerleire, istedenfor en stor nasjonal leir. Det blir få deltakere på hver leir, så det ikke overskrider anbefalingene til FHI. Det blir også lettere å følge alle smitteverntiltakene og holde en meters avstand når det er få deltakere. 

Vi arrangerer 5 forskjellige leire rundt omkring i landet. Hvilken leir du kan melde deg på avhenger av hvilket fylke du er aktiv i. Om du er aktiv i f. eks Oslo Natur og Ungdom så må du reise på den som er for Oslo, og samme for alle fylkene. Dette er blant annet for å begrense lengre reiser.

Sommerleir kommer utenom dette, til å bli som før. Det blir bading, politiske verksted, konsert, og alt en sommerleir pleier å inneholde, men med en meters avstand. Vi gleder oss masse til å møte lokallagene og alle de engasjerte medlemmene våre.

Tiltak for smittevern 

Landsrådet for barne og ungdomsorganisasjoner (LNU) har vært i kontakt med FHi om hvordan organisasjoner kan gjennomføre slike arrangementer. Vi har godt god kontakt med LNU om sommerleiren og kommer til å følge alle råd og veiledning. Vi kommer til å innføre tiltak for å hindre smittespredning. og har dette som en høy prioritet når vi planlegger sommelreir. 

Mer om tiltakene finner du nederst i saken.

 

Info om de ulike leirene 

Nordland og Troms og Finnmark
Sted: Riddu Riddu Festivala, Fossen, 9144 Olmmaivaggi
Tid: 22-26. juli
Kontaktpersoner for leiren:

Ragnhild Tynæs Haarstad
Telefon: 904 10 090
E-post: ragnhildh@nu.no

Kajsa Haabet Kleivane
Telefon: 483 42 60
E-post: kajsah@nu.no

Påmelding: https://forms.gle/MszwqGS9bw7hMU6c6
Facebookarrangement Facebokarrangement for sommerleir i Nord

Møre og Romsdal og Vestland
Sted: Lyngmo Leirsted, Lyngmo 21, 6869 Hafslo
Tid: 16.-19. juli
Kontaktpersoner for leiren:

Emma Pedersen
Telefon: 406 14 276
E-post: emmap@nu.no

Påmelding:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtkbx865qTVCAFlr1gvEQCh_-Z9_gvHiAWxEo75Qb53ShkJQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
Facebookarrangement: https://www.facebook.com/events/3550179924996852/

Trøndelag, Innlandet og Viken
Sted: Hjerleid Skole, Jøndalsvegen 3B, 2662 Dovre
Tid: 30. juli – 2. august
Kontaktpersoner for leiren: 

Esten Segbø
E-post: estens@nu.no
Telefon: 405 56 473

Adam Granberg
Telefon: 984 30 361
E-post: adamg@nu.no

Påmelding: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRbXu-t7R2fFKayG6mhdZM9x7IllqyYRyNUUOnKEwSX0yJ-Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
Facebookarrangement: https://www.facebook.com/events/274626463913508/

Oslo
Sted: Lunde Leirsted, Lundeveien, 1555 Son
Tid: 30. juli til 2. august
Kontaktpersoner for leiren: 

Matilde Angeltveit
Telefon: 453 90266
E-post: matildea@nu.no

Kajsa Haabet Kleivane
Telefon: 483 42 601
E-post: kajsah@nu.no

Påmelding: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF_e7B1Pa9hlNfUAbDA4bnffWK_jJw0P1yA_pAoAJqwa1uFw/viewform
Facebookarrangement: https://www.facebook.com/events/564889637781106/ 

Agder, Rogaland, Vestfold og Telemark
Sted: Hove leirsted, Hoveveien 100, 4818 Færvik
Tid: 30. juli til 2. august
Kontaktpersoner for leiren: 

Jonas Rønning
E-post: jonasr@nu.no
Telefon: 468 02 830

Frida Myklebust Amdahl
E-post: fridaa@nu.no
Mobil: 469 42 412

Påmelding: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhdYchGEMb2-NAut9mMZCaYCT1ofTuT4imsp5YKB_03qlnKw/viewform
Facebookarrangement: https://www.facebook.com/events/637866130143748 

Smitteverntiltak

 • Det vil bli gjennomført en risikovurdering med FHI sine regler i forkant av arrangementet. 
 • Hver leir har en smittevernansvarlig. Denne personen har ansvar for å gå gjennom FHI sin sjekkliste 3 ganger daglig, og før og under arrangementet
 • Det blir få deltakere på hver leir, og vi kommer til å følge anbefalingene fra FHI når det kommer til antall deltakere. Det blir lettere å opprettholde regelen om en meters avstand når det er få deltakere.  
 • Leirene finner sted der det er gode muligheter for god hygiene. Det skal være tilgjengelig rikelig med antibac.
 • Det blir viktig med gode rutiner på hygiene og alle må vaske hendene før hvert måltid, og med jevne mellomrom mellom måltid.
 • Deltakerne sover i egne telt/rom.
 • Deltakere som viser symptomer 3-5 dager før leir kan ikke delta. Det vil bli gjennomført en ringerunde en uke før leir til påmeldte for forsikre at dette blir overholdt. Dette gjelder også for deltakere som deler husstand med noen med symptomer. 
 • Alle leire vil benytte seg av catering til måltider så langt det er mulig og vi vil unngå løsninger hvor mange må ta på samme serveringsbestikk o.l. 
 • Vi vil unngå felles garderobe/dusjfasiliteter, og gjennomføre renhold på toaletter hver dag.
 • Alle leire skal ha bil og minimum én person fra praktisk komité med førerkort tilgjengelig.
 • Deltakerne deles inn i mindre grupper på maks 20 personer

Utover dette støtter vi oss på LNU sine råd og veiledere om aktiviteter for ungdom, som du kan finne her: https://www.lnu.no/2020/05/18/nye-rad-om-sommerleir-for-barn-og-unge/

 

ENGLISH

 

Summer camp 2020

The corona pandemic has shown great challenges for organizations and environmentalists. After cancelling our spring activities – KlimaX, striking online instead of in the streets, and a digital enlisting campaign, we se summer camp as a particulary important event. Therefore, it is extra important that environmentally engaged  members can meet to build on the environmental commitment. With this background, we have decided that this year we will organize  regional and safe summercamps.

This summer camp will not be like previous years, but we still want to get a camp where local teams can be inspired to continue working with environmental policy in Nature and Youth. To prevent the spread of infection during travel, and for many to gather in one place, there will be several small regional summer camps, instead of a large national camp. There are few participants at each camp, so it does not exceed FHI recommendations. It will also be easier to follow all infection control measures and keep one meter distance when there are few participants.

We will arrange 5 different camps around the country. Which camp you can sign up for depends on which county you are active in. If you are active in e.g Oslo Nature and Youth then you must travel on the one that is for Oslo, and the same for all counties. This is, among other things, to limit longer journeys.

Beyond this summer camp will be like before. There will be swimming, a political workshop, a concert, and everything a summer camp usually contains, but with a meter distance. We look forward to meeting our local teams and all our dedicated members.

 Measures for infection control

The National Council for Children and Youth Organizations (LNU) has been in contact with FHi on how organizations can implement such events. We have good contact with LNU about the summer camp and will follow all the advice and guidance. We will introduce measures to prevent the spread of infection. and this is a high priority when planning summer camps.

More about the measures can be found at the bottom of this page.

 

Info about the different camps

Nordland og Troms and Finnmark
Location: Riddu Riddu Festivala, Waterfall, 9144 Olmmaivaggi
Time: 22-26. July
Camp contacts:

Ragnhild Tynæs Haarstad
Phone: 904 10 090
Email: ragnhildh@nu.no

Kajsa Haabet Kleivane
Phone: 483 42 60
Email: kajsah@nu.no

Registration: https://forms.gle/MszwqGS9bw7hMU6c6
Facebook event: Facebook book event for summer camp in the North

Møre og Romsdal and Vestland
Location: Lyngmo Leirsted, Lyngmo 21, 6869 Hafslo
Time: 16-19. July
Camp contacts:

Emma Pedersen
Phone: 406 14 276
Email: emmap@nu.no

Registration: https: //docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtkbx865qTVCAFlr1gvEQCh_-Z9_gvHiAWxEo75Qb53ShkJQ/viewform? Vc = 0 & c = 0 & w = 1
Facebook event: Facebook book event fot the camp in the west

Trøndelag, Innland and Viken
Place: Hjerleid School, Jøndalsvegen 3B, 2662 Dovre
Time: July 30 – August 2
Camp contacts:

Esten Segbø
Email: estens@nu.no
Phone: 405 56 473

Adam Granberg
Phone: 984 30 361
Email: adamg@nu.no

Registration: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRbXu-t7R2fFKayG6mhdZM9x7IllqyYRyNUUOnKEwSX0yJ-Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
Facebook event: Facebook book event for the camp in mid-Norway

Oslo
Place: Lunde Leirsted, Lundeveien, 1555 Son
Time: July 30 to August 2
Camp contacts:

Matilde Angeltveit
Phone: 453 90266
Email: matildea@nu.no

Kajsa Haabet Kleivane
Phone: 483 42 601
Email: kajsah@nu.no

Registration: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF_e7B1Pa9hlNfUAbDA4bnffWK_jJw0P1yA_pAoAJqwa1uFw/viewform
Facebook event: Facebook book event for the camp in Oslo

Agder, Rogaland, Vestfold and Telemark
Location: Hove campsite, Hoveveien 100, 4818 Færvik
Time: July 30 to August 2
Camp contacts:

Jonas Rønning
Email: jonasr@nu.no
Phone: 468 02 830

Frida Myklebust Amdahl
Email: fridaa@nu.no
Mobile: 469 42 412

Sign up: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhdYchGEMb2-NAut9mMZCaYCT1ofTuT4imsp5YKB_03qlnKw/viewform
Facebook event: Facebook book event for the amp in the south

 

Infection Control measures

 • A risk assessment will be carried out with FHI’s rules in advance of the event.
 • Each camp has one infection control officer. This person is responsible for reviewing FHI’s checklist 3 times daily and before and during the event
 • There will be few participants at each camp, and we will follow the recommendations of the FHI when it comes to the number of participants. It is easier to maintain the rule of a meter distance when there are few participants.
 • The camps take place where there are good opportunities for good hygiene. There should be plenty of antibac available.
 • Good hygiene routines are important and everyone must wash their hands before every meal and at regular intervals between meals.
 • Participants sleep in their own tents / rooms.
 • Participants who show symptoms 3-5 days before camp cannot attend. A call round will be conducted one week before the camp to the registered person to ensure that this is complied with.
 • This also applies to participants who share a household with someone with symptoms.
 • All camps will use catering for meals as far as possible and we will avoid solutions where many have to take on the same serving cutlery and the like.
 • We will avoid shared wardrobe / shower facilities, and clean the toilets every day.
 • All camps must have a car and at least one person from a practical committee with a driver’s license available.
 • Participants are divided into smaller groups of up to 20 people

In addition to this, we rely on LNU’s advice and guidance on activities for youth, which you can find here: https://www.lnu.no/2020/05/18/nye-rad-om-sommerleir-for-barn- and-young /